Lodowisko Szczecin jest otwarte w okresie od listopada do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ARKONA GROUP Fornalscy Sp.j., zwanym dalej "Operatorem Lodowiska".

Lodowisko jest monitorowane przez cała dobę.

Każdy użytkownik Lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz możliwych kontuzji i urazów podczas jazdy, za co firma ARKONA GROUP Fornalscy Sp.j. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 1. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz poleceń osób obsługujących Lodowisko, w przeciwnym wypadku nie będą mogły korzystać z Lodowiska.
 2. Podstawą wejścia na Lodowisko jest ważny bilet (karta) wstępu. Operator Lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową).
 3. Opłaty obowiązujące na Lodowisku Szczecin znajdują się w Cenniku. Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.
 4. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 10 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.
 5. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 6. Korzystający z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 7. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia Lodowiska.
 8. Zaleca się jazdę w ciepłym okryciu, rękawiczkach i kasku, zwłaszcza dzieci.
 9. Do każdorazowego użycia łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych podobnych przedmiotów wymagana jest zgoda Operatora Lodowiska
 10. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, w szczególności:
  • urządzania wyścigów oraz niebezpiecznych zabaw
  • jazdy z dziećmi na rękach
  • siadania na bandach okalających Lodowisko oraz przeskakiwania przez nie.
  • spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających
  • konsumpcji na tafli Lodowiska
  • bezwzględny zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • niszczenia sprzętu i urządzeń Lodowiska
  • chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu
  • wprowadzania zwierząt na teren lodowiska
  • rzucania śniegiem
 11. Palenie tytoniu dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach.
 12. Na teren Lodowiska wjazd pojazdów mechanicznych jest dopuszczony tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Operatora.
 13. Po pierwszą pomoc należy zgłaszać się do obsługi Lodowiska.
 14. Za rzeczy pozostawione na Lodowisku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wnoszących na teren Lodowiska Operator nie odpowiada.
 16. Na terenie Lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia. Opłatę za wypożyczenie łyżew uiszcza się w kasie przed wejściem na Lodowisko. Korzystanie z wypożyczalni reguluje „Regulamin wypożyczalni”.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić porządkowemu lub obsłudze obiektu.
 18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 19. Po zagubieniu karty magnetycznej, oprócz nałożenia opłaty porządkowej obsługa Lodowiska zastrzega sobie prawo spisania danych osobowych w celu ustalenia, czy na utraconą kartę nie były pobrane łyżwy z wypożyczalni.
 20. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy Operatora Lodowiska- tel. 508242900 lub pod numer alarmowy 112
 

Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być wobec nich zastosowane kary administracyjne (kary pieniężne do 500zł).

Przedstawiciele firmy ochroniarskiej upoważnieni są do kontrolowania zachowania się na Lodowisku Szczecin i odpowiedniego reagowania.

ARKONA GROUP Fornalscy Sp.j.
Szczecin dnia 10.10.2011 r.