Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania obiektu Lodowisko Szczecin, zarządzanym przez ARKONA GROUP Fornalscy Sp. j., zwanym dalej Operatorem Lodowiska, zakres świadczonych usług oraz procedury niezbędne do zachowania standardów bezpieczeństwa.

§1 Definicje

Operator Lodowiska – ARKONA GROUP Fornalscy Sp. j., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 12/2, 71-044 Szczecin; NIP 8522580348; REGON 320908269

Obsługa Lodowiska – osoby zatrudnione przez Operatora Lodowiska,

Użytkownik Lodowiska – osoba, która wykupiła bilet i zapoznała się z niniejszym regulaminem.

§2 Postanowienia ogólne

Aktualne godziny otwarcia obiektu wraz z harmonogramem funkcjonowania znajdują się przy kasie obiektu.

Aktualny cennik korzystania z obiektu znajduje się przy kasie obiektu

Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany całodobowo, zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu dostępne są do wglądu w kasie obiektu.

Osoba kupująca bilet wstępu na teren lodowiska ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Użytkownik przy zakupie otrzymuje kartę magnetyczną, która daje dostęp na teren tafli lodowiska. Skorzystanie z karty magnetycznej do przejścia przez bramkę uznaje się za zaakceptowanie regulaminu i zasad funkcjonowania obiektu przez dobrowolną zgodę wyrażoną użyciem karty. Jeśli użytkownik karty przed jej skorzystaniem nie wniósł uwag ani wniosków do administracji obiektu, uznaje się to za brak uwag do regulaminu, tym samym akceptację zasad funkcjonowania i chęć skorzystania z przysługującej mu oferty Obiektu.

Użytkownik lodowiska oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania terenu tafli, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Osoba utrwalająca foto lub video będzie odpowiednio oznaczona. Na prośbę użytkownika każdorazowo Operator Lodowiska usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Operatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji obiektu oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§3 Zasady bezpieczeństwa

1. Użytkownik poprzez skorzystanie z karty magnetycznej oświadcza, iż jest świadomy charakteru i specyfiki dyscypliny jaka jest uprawniana na obiekcie. Akceptuje fakt, że jest to sport i (nawet w przypadku uprawiania go amatorsko lub rekreacyjnie) wiąże się z nim ryzyko otarć, stłuczeń lub kontuzji, co dobrowolnie akceptuje korzystając z karty magnetycznej i przechodząc przez bramkę. Użytkownik oświadcza tym samym, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania, jeśli kontuzja lub dowolny uszczerbek na zdrowiu nie był spowodowany z winy Operatora Lodowiska

2. Operator Lodowiska dochowa wszelkiej staranności by zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa na obiekcie, dotyczy to zabezpieczeń przestrzeni tafli jak i pomieszczeń użytkowych. Operator Lodowiska nie ma jednak wpływu na zachowanie Użytkowników w trakcie korzystania z obiektu, w przypadku kolizji lub konfliktów, będą miały tutaj zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego i ustaw pochodnych.

3. Obsługa lodowiska dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, uprasza się o dostosowanie się do poleceń Obsługi.

4. W przypadku rażącego naruszenia powszechnych zasad bezpieczeństwa lub niedostosowania się do uwag Obsługi Lodowiska, możliwym będzie usunięcie Użytkownika z terenu obiektu, ze względu na komfort i bezpieczeństwo pozostałych Użytkowników Lodowiska.

5. Operator Lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób obecnych na terenie obiektu, powołując się przy tym na zasady bezpieczeństwa. Pracownik Obiektu ma również prawo do chwilowego wstrzymania wstępu na teren tafli lodowiska, by móc dochować wszelkiej staranności w celu należytego zabezpieczenia pozostałych Użytkowników.

6. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 10 nie będą wpuszczane na lód pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.

7. Obsługa ma prawo nie wpuścić na teren lodowiska osób, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lodowiska.

8. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia Lodowiska.

9. Zaleca się jazdę w ciepłym okryciu, rękawiczkach i kasku, zwłaszcza dzieci.

10. Do każdorazowego użycia łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych podobnych przedmiotów wymagana jest zgoda Operatora Lodowiska.

11. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, w szczególności:

a. urządzania wyścigów oraz niebezpiecznych zabaw

b. jazdy z dziećmi na rękach

c. siadania na bandach okalających Lodowisko oraz przeskakiwania przez nie.

d. konsumpcji na tafli Lodowiska

e. niszczenia sprzętu i urządzeń Lodowiska

f. chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu

g. wprowadzania zwierząt na teren lodowiska

h. rzucania śniegiem

12. Po pierwszą pomoc medyczną z drobnymi urazami można zgłaszać się do obsługi Lodowiska.

13. Każde zdarzenie powodujące uraz ciała należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.

14. Operator Lodowiska dochowa wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżami, uprasza się o przynoszenie ze sobą jedynie niezbędnych przedmiotów. Zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów na teren Lodowiska, ponieważ Operator nie oferuje depozytów.

15. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m. in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), albo niesprawności sprzętów należy natychmiast zgłosić porządkowemu lub obsłudze obiektu.

16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku można poinformować Operatora Lodowiska telefonicznie- tel. 508242900 lub pod numer alarmowy 112.

17. Przedstawiciele firmy ochroniarskiej przeszkoleni oraz umocowani do ewentualnej kontroli zachowania osób przebywających na terenie Obiektu.

18. Teren Lodowiska jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Lodowiska znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Lodowiska. Każda próba zakłócenia pracy osób zatrudnionych u Operatora Lodowiska będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu obiektu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy obiektu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy, co ma swoje uzasadnienie w przepisach Kodeksu Cywilnego.

19. Każda osoba, która przebywa na terenie obiektu musi spełniać określone w regulaminie kryteria. Osoba chcąca mieć dostęp do tafli lodowiska posiadać ważny bilet wstępu. W przypadku nieposiadania biletu, nie ma dostępu do tafli lodowiska, a gdyby mimo to się na niej znalazła jest zmuszona opuścić taflę w trybie natychmiastowym. Każdy bilet określa precyzyjnie sposób i czas dostępu do danej usługi, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w na tafli oraz na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami.

20. Operator Lodowiska informuje, że poza tradycyjnym monitoringiem, Obiekt ma również procedury prewencyjne, a teren placówki może być dodatkowo monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie lodowiska może być dodatkowo rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren w okolicach kas biletowych, teren wypożyczalni sprzętu, teren w okolicach baru i tafla na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. W wyjątkowych sytuacjach mogą być rejestrowane zdarzenia na przestrzeni tafli. Codzienna praca Lodowiska nie będzie w ten sposób rejestrowana, a w przypadku braku zdarzeń, materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo klientów i pracowników. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki. Zasady funkcjonowania monitoringu pod kątem danych osobowych opisane są szczegółowo w dokumencie dostępnym do wglądu w kasie obiektu.

§4 Usługi

1. Wykupiony bilet wstępu jest terminowym co oznacza, że usługą jest rezerwacja dostępu na teren obiektu w wybranym terminie. Wykupione bilety wstępu nie mogą być honorowane w innym terminie niż ten rezerwowany, ze względu na ograniczoną ilość użytkowników w danym czasie, mogących bezpiecznie przebywać na terenie tafli.

2. Na terenie Lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia.

a. Opłatę za wypożyczenie łyżew uiszcza się w kasie przed wejściem na Lodowisko.

b. Korzystanie z wypożyczalni reguluje „Regulamin wypożyczalni”.

3. Operator Lodowiska informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z przestrzeni Lodowiska, wynajęcia przestrzeni oraz wypożyczenia sprzętu sportowego. Operator nie zapewnia regularnych zajęć, nie organizuje czasu lub rekreacji na terenie obiektu poza pojedynczymi wydarzeniami co określa osobny regulamin wybranego wydarzenia. 

4. Operator Lodowiska nie organizuje dyskotek i nie czerpie korzyści majątkowych z tytułu odtwarzania muzyki na terenie obiektu, muzyka nie jest również elementem usługi, a Użytkownik Lodowiska, akceptując regulamin, oświadcza, że jej obecność lub jej brak nie wpływa na decyzje o zakupie biletu i skorzystania z usługi. Oświadcza również, że zna zakres świadczonych przez Operatora Lodowiska usług. 

§5 Postanowienia końcowe

1. Palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach.

2. Piwo wolno spożywać tylko w miejscu wskazanym.

3. Każdy wjazd na teren ogrodzony Lodowiska pojazdów mechanicznych wymaga uzgodnienia.

4. Parking na terenie Lodowiska jest przeznaczony wyłącznie dla Użytkowników Lodowiska. Pozostałe osoby, uiszczają opłatę za postój samochodów w kasie lodowiska wg cennika za parkowanie.

5. Za zagubienie karty magnetycznej, grozi kara w wysokości 30 zł, która stanowi pokrycie kosztów wyrobienia nowej karty. Obsługa Lodowiska spisuje każdorazowo dane osobowe Użytkownika, który zgubił kartę w celu sprawdzenia, czy użytkownik nie skorzystał z oferty wypożyczalni.

6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne w polityce prywatności do wglądu w kasie obiektu.

ARKONA GROUP Fornalscy sp. j.

Szczecin dnia 20.11.2020 r.